نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چارت و برنامه هفتگی جامعه شناسی

چارت و برنامه هفتگی جامعه شناسی

کارشناسی:

چارت                                         دانلود

برنامه هفتگی                              دانلود

 

کارشناسی ارشد :

چارت گرایش جامعه                   دانلود

برنامه هفتگی گرایش جامعه        دانلود

چارت گرایش مطالعات                دانلود

برنامه هفتگی گرایش مطالعات      دانلود