نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چارت و برنامه هفتگی کارآفرینی

چارت و برنامه هفتگی

کارشناسی ارشد             

چارت کسب وکار                             دانلود

برنامه هفتگی کسب وکار                  دانلود

برنامه مدیریت آموزشی                   دانلود

چارت مدیریت آموزشی                    دانلود

چارت سازمانی                               دانلود

چارت گردشگری                             دانلود

دکتری    

چارت گرایش کسب و کار                           دانلود

برنامه هفتگی  گرایش کسب و کار              دانلود

 

برنامه هفتگی تمامی مقاطع و گرایش ها       دانلود