معاونت آموزشی دانشکده

                  
                               

 دکتر شهرام فتاحی
  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی
  دانشیار گروه اقتصاد
  تلفن:38361370-083 
  فکس:38363627-083

شرح وظایف معاون آموزشی  :

1.   -نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی مصوب کلیه مقاطع تحصیلی

2.     برنامه‌ریزی و تنظیم خط‌مشی و روش‌های اجرای لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشکده

3.       نظارت بر ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی

4.       نظارت بر ارائه دروس سرویس و حق التدریس ها

5.       ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران زیر ربط  حوزه  معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستور العمل های آموزشی مصوب

6.       تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و شرکت در جلسه ها و نشست های آموزشی