روسای دانشکده علوم اجتماعی

 

        دکتر فرهاد دانش نیا ( از سال 94 تا کنون)
دکتر خدا مراد مومنی (از سال 90 تا 94)
دکتر مسعود اخوان کاظمی (از سال 86 تا 90)
 

دکتر امید شیرزاد (از سال 1381 تا 1386)

دکتر علی اکبر محسنی( از سال 1381 تا 1382)

 

دکتر علی سلیمی (از سال 1377 تا 1380)

 

دکتر مسعود فکری( از سال 1376تا 1377)

 

دکتر شهریار همتی (از سال 1375 تا 1376)

 

دکتر وحید سبزانپور (از سال 1372 تا 1375)

دکتر علی اکبر محسنی( از سال 1370 تا 1372)

 

دکتر ذوالفقاری علامی مهماندوستی (از سال 1367 تا 1370)

 

رییس دانشکده

  

         دکتر فرهاد دانش نیا       

   ریاست دانشکده علوم اجتماعی

    دانشیار گروه علوم سیاسی