رییس دانشکده

  

دکتر فرهاد دانش نیا

 ریاست دانشکده علوم اجتماعی

    دانشیار گروه علوم سیاسی