دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 455 نتیجه
از 23
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آسیب شناسی روانی 1 1624111 2 کارشناسی روانشناسی 02 کامران یزدانبخش هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:00)
آسیب شناسی روانی 1 1624111 2 کارشناسی روانشناسی 01 کامران یزدانبخش هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:00)
اصول خدمات مرجع 1616176 2 کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناختی 01 امین زارع هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (08:30 - 10:00)
تئوریهاو بنیانهای نظری کار آفرینی 1613062 2 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی 01 بیژن رضایی هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00)
روانشناسی یادگیری 1624107 2 کارشناسی روانشناسی 01 آسیه مرادی هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:00)
روانشناسی تحولی2 1624094 2 کارشناسی روانشناسی 01 خدامراد مومنی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/26 (08:30 - 10:00)
روانشناسی فیزیولوژیک 1624091 2 کارشناسی روانشناسی 02 مصطفی اکبری هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/24 (08:30 - 10:00)
روانشناسی فیزیولوژیک 1624091 2 کارشناسی روانشناسی 01 مصطفی اکبری هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/24 (08:30 - 10:00)
روش تحقیق (کمی و کیفی) 1624090 3 کارشناسی روانشناسی 01 خدامراد مومنی هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/04 (08:30 - 10:00)
روش تحقیق (کمی و کیفی) 1624090 3 کارشناسی روانشناسی 02 خدامراد مومنی هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (08:30 - 10:00)
ساختمان و تجهیزات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی 1616179 2 کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناختی 01 محمود مرادی هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/01 (08:30 - 10:00)
فیزیولوژی اعصاب و غدد 1624089 2 کارشناسی روانشناسی 02 مصطفی اکبری هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:00)
فیزیولوژی اعصاب و غدد 1624089 2 کارشناسی روانشناسی 01 مصطفی اکبری هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:00)
کارآموزی 1 1616207 2 کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناختی 01 امین زارع هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00)
مباحث اساسی در روانشناسی1 1624115 2 کارشناسی روانشناسی 02 سعید عسگری هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/03 (10:30 - 12:00)
مباحث اساسی در روانشناسی1 1624115 2 کارشناسی روانشناسی 01 سعید عسگری هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/03 (10:30 - 12:00)
مبانی ارتباط شناسی 1616149 2 کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناختی 01 صالح رحیمی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/23 (10:30 - 12:00)
مبانی جامعه شناسی 1624101 2 کارشناسی روانشناسی 02 وکیل احمدی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/28 (10:30 - 12:00)
مدیریت مالی 1613033 2 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی 01 یوسف محمدی فر هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00)
مدیریت نشریات ادواری 1616202 2 کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناختی 01 امین زارع هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/08 (10:30 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 455 نتیجه
از 23