دروس ارائه شده

از 23
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کلیات دانش سیاسی 1614173 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 مسعود اخوان کاظمی هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/03 (10:30 - 12:00)
کلیات دانش سیاسی 1614173 2 کارشناسی علوم سیاسی 02 مسعود اخوان کاظمی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (10:30 - 12:00)
کلیات علم اقتصاد 1612228 3 کارشناسی اقتصاد 02 سهراب دل انگیزان هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00)
کلیات علم اقتصاد 1612228 3 کارشناسی اقتصاد 03 مجتبی الماسی هفته های زوج شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00)
کلیات علم اقتصاد 1612228 3 کارشناسی اقتصاد 01 مرتضی سحاب خدامرادی هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00)
کلیات فلسفه علوم اجتماعی 1614178 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 جلیل کریمی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/27 (08:30 - 10:00)
مالیه بین الملل 1612023 3 کارشناسی اقتصاد 01 مرتضی سحاب خدامرادی هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/26 (10:30 - 12:00)
مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها 1620013 3 کارشناسی حسابداری 02 علی فلاحتی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/26 (08:30 - 10:00)
مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها 1620013 3 کارشناسی حسابداری 01 علی فلاحتی هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/26 (08:30 - 10:00)
مبانی پیشرفته کار آفرینی 1613069 2 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی 01 سهراب دل انگیزان هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00)
مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی 1 1622008 3 کارشناسی علوم اجتماعی 01 نادر امیری هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00)
مبانی جمعیت شناسی 1622004 2 کارشناسی علوم اجتماعی 01 وکیل احمدی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (08:30 - 10:00)
مبانی راهنمایی و مشاوره 1618012 3 کارشناسی راهنمایی و مشاوره 01 محمدسجاد صیدی هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/25 (08:30 - 10:00)
مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی 1616124 2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناختی 01 امین زارع هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00)
مبانی فلسفی نظریه های رفتار سازمانی 1613045 2 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی 01 نادر نادری هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00)
متون اختصاصی انگلیسی 2 1616081 2 کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناختی 01 امین زارع هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:00)
مدیریت استراتژیک کارآفرینی 1613006 2 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی 01 بیژن رضایی هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00)
مدیریت تحول، نوآوری و تکنولوژی سازمانی 1613064 2 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی 01 نادر نادری هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00)
مدیریت دانش سازمانی 1616133 2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناختی 01 صالح رحیمی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00)
مدیریت مالی 1 1620038 3 کارشناسی حسابداری 01 فرهاد شاه ویسی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00)
نمایش 201 - 220 از 446 نتیجه
از 23