دروس ارائه شده

از 23
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کار تحقیقی 1622030 4 کارشناسی علوم اجتماعی 01 محمد علی فرهادی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00)
کارورزی در مشاوره خانواده وازدواج 1618087 3 کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره 01 محسن گل محمدیان هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/03 (10:30 - 12:00)
کارورزی در مشاوره شغلی 1618127 3 کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره 01 محمدسجاد صیدی هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (10:30 - 12:00)
کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی 1616125 2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناختی 01 صالح رحیمی هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00)
کلیات اقتصاد برای سیاست 1614175 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 فرهاد دانش نیا هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:00)
کلیات اقتصاد برای سیاست 1614175 2 کارشناسی علوم سیاسی 02 فرهاد دانش نیا هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:00)
کلیات حقوق اساسی 1614174 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 محمد ابوالفتحی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:00)
کلیات حقوق اساسی 1614174 2 کارشناسی علوم سیاسی 02 محمد ابوالفتحی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:00)
کلیات دانش سیاسی 1614173 2 کارشناسی علوم سیاسی 02 مسعود اخوان کاظمی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (10:30 - 12:00)
کلیات دانش سیاسی 1614173 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 مسعود اخوان کاظمی هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/03 (10:30 - 12:00)
کلیات علم اقتصاد 1612228 3 کارشناسی اقتصاد 01 سهراب دل انگیزان هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00)
کلیات علم اقتصاد 1612228 3 کارشناسی اقتصاد 03 مجتبی الماسی هفته های زوج شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00)
کلیات علم اقتصاد 1612228 3 کارشناسی اقتصاد 02 مرتضی سحاب خدامرادی هفته های زوج یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00)
کلیات فلسفه علوم اجتماعی 1614178 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 جلیل کریمی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/27 (08:30 - 10:00)
مالیه بین الملل 1612023 3 کارشناسی اقتصاد 01 مرتضی سحاب خدامرادی هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/26 (10:30 - 12:00)
مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها 1620013 3 کارشناسی حسابداری 01 علی فلاحتی هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/26 (08:30 - 10:00)
مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها 1620013 3 کارشناسی حسابداری 02 علی فلاحتی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/26 (08:30 - 10:00)
مبانی پیشرفته کار آفرینی 1612089 2 کارشناسی ارشد 01 سهراب دل انگیزان هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00)
مبانی پیشرفته کار آفرینی 1613069 2 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی 01 سهراب دل انگیزان هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00)
مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی 1 1622008 3 کارشناسی علوم اجتماعی 01 جلیل کریمی هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00)
نمایش 201 - 220 از 455 نتیجه
از 23