دروس ارائه شده

از 23
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مرجع شناسی عمومی 1616172 3 کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناختی 01 امین زارع هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/24 (08:30 - 10:00)
نمایه های تخصصی الکترونیکی 1616194 2 کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناختی 01 محمود مرادی هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/23 (08:30 - 10:00)
ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل سیاسی 1614156 2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی 01 مسعود اخوان کاظمی هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00)
ایجاد و رشد کسب وکار 1613056 2 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی 01 سهراب دل انگیزان هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00)
اخلاق سیاسی 1614170 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 محمد ابوالفتحی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/01 (10:30 - 12:00)
اخلاق سیاسی 1614170 2 کارشناسی علوم سیاسی 02 محمد ابوالفتحی هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/01 (10:30 - 12:00)
ارتباطات بین فرهنگی 1622096 2 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 01 سیاوش قلی پور هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00)
ارزیابی طرحهای اقتصادی 1612034 3 کارشناسی اقتصاد 02 سهراب دل انگیزان هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:00)
ارزیابی طرحهای اقتصادی 1612034 3 کارشناسی اقتصاد 01 سهراب دل انگیزان هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:00)
ارزشیابی نظامها و خدمات اطلاعات 1616134 2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناختی 01 امین زارع هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00)
آشنایی با متون انگلیسی (2) 1614210 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 فرزاد رستمی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/01 (08:30 - 10:00)
آشنایی با مدیریت دانش 1616105 2 کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناختی 01 صالح رحیمی هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:00)
آشنایی با مدیریت دانش 1616105 2 کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناختی 02 امین زارع هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:00)
اصول حسابداری 1 1620019 4 کارشناسی حسابداری 01 فرزاد ایوانی هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:00)
اصول حسابداری 1 1620019 4 کارشناسی حسابداری 02 فرزاد ایوانی هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:00)
اصول علم سیاست 1622016 2 کارشناسی علوم اجتماعی 01 فرزاد رستمی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/27 (08:30 - 10:00)
اصول ومبانی روابط بین الملل (2) 1614023 2 کارشناسی علوم سیاسی 01 قدرت احمدیان هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:00)
اقتصاد ایران 1612035 3 کارشناسی اقتصاد 01 جمال فتح الهی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/03 (10:30 - 12:00)
اقتصاد انرژی 1612167 3 کارشناسی ارشد اقتصاد 01 کیومرث سهیلی هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00)
اقتصاد بخش عمومی 1 1612074 3 کارشناسی اقتصاد 01 علی فلاحتی هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:00)
نمایش 21 - 40 از 455 نتیجه
از 23