دروس ارائه شده

« بازگشت

مقدمات پردازش زبان طبیعی

نام درس مقدمات پردازش زبان طبیعی
کد درس 1616156
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز