دروس ارائه شده

« بازگشت

روشها و فنون نمایه سازی و چکیده نویسی

نام درس روشها و فنون نمایه سازی و چکیده نویسی
کد درس 1616181
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز