همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار - Home

Asset Publisher

Return to Full Page

همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار

همایش ملی چشم انداز توسعه پایدارکرمانشاه با همکاری دانشکده علوم اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه استان در نیمه دوم سال96 برگزار می شود