موقت

تاسیس:1386

تعداد اعضای هیأت علمی:47 نفر

تعداد دانشجویان (روزانه-شبانه):2457 نفر

گروه های آموزشی-مقاطع تحصیلی:

عاوم اقتصادی(کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکترا)

مشاوره(کارشناسی،کارشناسی ارشد)

علوم سیاسی(کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکترا)

علوم اجتماعی(کارشناسی،کارشناسی ارشد)

حسابداری(کارشناسی،کارشناسی ارشد)

علم اطلاعات و دانش شناسی(کارشناسی،کارشناسی ارشد)

کارآفرینی(کارشناسی ارشد،دکترا)

روان شناسی(کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکترا)