اعضای هیات علمی

آزاد خانزادی

آزاد خانزادی

آزاد خانزادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

تحصیلات:

دکترای اقتصاد (1392)، دانشگاه اصفهان

کارشناس ارشد اقتصاد نظری (1387)، دانشگاه اصفهان

کارشناسی آمار محض (1385)، دانشگاه اصفهان


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد بخش عمومی 2 1612075 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد کلان 1 1612014 4 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد کلان 1 1612014 4 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
آمار برای اقتصاد(1) 1612193 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/28 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
آمار برای اقتصاد(1) 1612193 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/28 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
آمار برای اقتصاد(1) 1612193 3 03 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/28 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد بخش عمومی 2 1612075 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1