اعضای هیات علمی

امین زارع

امین زارع

امین زارع    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول خدمات مرجع 1616176 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
کارآموزی 1 1616207 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدیریت نشریات ادواری 1616202 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/08 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
مرجع شناسی عمومی 1616172 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
ارزشیابی نظامها و خدمات اطلاعات 1616134 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آشنایی با مدیریت دانش 1616105 2 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
کارآموزی 3 1616113 2 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی 1616124 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
متون اختصاصی انگلیسی 2 1616081 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
معماری پایگاههای اطلاعاتی 1616131 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مقدمه ای بر علم اطلاعات و دانش شناسی 1616141 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/30 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
متون تخصصی انگلیسی (3) 1616213 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/17 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
مدیریت مجموعه سازی 1616158 3 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
آشنایی با علم سنجی 1616108 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/22 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
کارآموزی 2 1616112 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
متون اختصاصی انگلیسی 1 1616080 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/29 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
مواد و خدمات برای کودکان و نوجوانان 1616103 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/29 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان 1616183 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/29 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
نظامهای اطلاعات مدیریت 1616132 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1