اعضای هیات علمی

آسیه مرادی

آسیه مرادی

آسیه مرادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روانشناسی یادگیری 1624107 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
انگیزش وهیجان 1624060 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روانشناسی اجتماعی کاربردی 1624127 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
سمینار در مسائل روانشناسی عمومی 1624038 2 05 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
یادگیری 1624083 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
پژوهشهای عملی ( انفرادی )-روانشناسی عمومی 1624041 4 04 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/25 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
روانشناسی یادگیری (نظریه ها و مفاهیم) 1624017 3 01 هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/27 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
روانشناسی یادگیری وتفکر 1624061 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30 ) 1396/03/16 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1