اعضای هیات علمی

بیژن رضایی

بیژن رضایی

بیژن رضایی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تئوریهاو بنیانهای نظری کار آفرینی 1613062 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تحلیل محیط و تشخیص فرصت های کار آفرینی در گردشگری 1613066 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تئوریهای مدیریت پیشرفته 1613021 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روش تحقیق در کار آفرینی گردشگری 1613067 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سمینار در کارآفرینی : مباحث ویژه ایجاد کسب و کار در ایران 1613058 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدیریت استراتژیک کارآفرینی 1613006 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تئوری های کارآفرینی 1613002 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/30 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
فرصت های کار آفرینی 1613047 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1