اعضای هیات علمی

سیدجواد دلاوری

سیدجواد دلاوری

سیدجواد دلاوری    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تئوری حسابداری 1 1620042 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
حسابداری میانه 1 1620022 4 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
حسابداری میانه 2 1620023 4 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
تئوری حسابداری 2 1620046 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/27 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
حسابداری میانه 2 1620023 4 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/31 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه