اعضای هیات علمی

فرهاد دانش نیا

فرهاد دانش نیا

فرهاد دانش نیا    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

دانشیار روابط بین الملل

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انرژی وسیاست جهان 1614143 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روش وپژوهش در روابط بین الملل 1614116 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کلیات اقتصاد برای سیاست 1614175 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
کلیات اقتصاد برای سیاست 1614175 2 02 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد بین الملل 1614126 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
اقتصاد سیاسی بین الملل 1614236 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/27 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
اقتصاد سیاسی بین الملل 1614236 2 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/27 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 1614039 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/17 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
سیاست خارجی و دیپلماسی 1614217 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/25 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
مسایل اقتصادی- سیاسی انرژی 1614237 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/25 (08:30 - 12:00) ترم دوم 1395
مسایل اقتصادی- سیاسی انرژی 1614237 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/25 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1