اعضای هیات علمی

فرشید خیرالهی

فرشید خیرالهی

فرشید خیرالهی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حسابداری صنعتی2 1620027 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
حسابداری صنعتی3 1620028 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی 2 1620036 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/02 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی 2 1620036 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/02 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
سیستمهای اطلاعاتی حسابداری 1620059 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
حسابداری بخش عمومی 1620057 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30 ) | هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/22 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
حسابداری صنعتی2 1620027 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30 ) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/20 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
زبان تخصصی 1 1620035 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/29 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
زبان تخصصی 1 1620035 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30 ) 1396/03/29 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
سیستمهای اطلاعاتی حسابداری 1620059 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1