اعضای هیات علمی

فرزاد رستمی

فرزاد رستمی

فرزاد رستمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با متون انگلیسی (2) 1614210 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/01 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
اصول علم سیاست 1622016 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/27 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق بین الملل عمومی 1614234 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/02 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
روش تحقیق درعلوم سیاسی (2) 1614013 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/03 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
سیاست بین الملل 1614117 3 01 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روش تحقیق در علوم سیاسی (1) 1614009 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/18 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
سازمان های بین المللی 1614121 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
سازمانهای بین المللی 1614008 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
سمینار مسائل سیاسی روز 1614158 3 01 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1