اعضای هیات علمی

فرهاد شاه ویسی

فرهاد شاه ویسی

فرهاد شاه ویسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حسابداری پیشرفته 1 1620024 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
حسابرسی 2 1620030 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/23 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
حسابرسی پیشرفته 1620045 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
حسابداری مالیاتی 1620032 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30 ) 1396/03/18 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
حسابرسی 1 1620029 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق پیشرفته 1620064 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30 ) 1396/03/16 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1