اعضای هیات علمی

فرزاد ایوانی

فرزاد ایوانی

فرزاد ایوانی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول حسابداری 1 1620019 4 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
اصول حسابداری 1 1620019 4 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
حسابداری مدیریت 1620043 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری 1620058 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
حسابداری صنعتی3 1620028 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/29 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه