اعضای هیات علمی

سیاوش قلی پور

سیاوش قلی پور

سیاوش قلی پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

سمت معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارتباطات بین فرهنگی 1622096 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی اوقات فراغت 1622100 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی شهری 1622019 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
فلسفه علوم اجتماعی 1622075 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تکنیک های خاص تحقیق 1622028 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/23 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
جامعه شناسی ارتباطات ورسانه های جمعی 1622080 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق (روش های کیفی) 1622088 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1