اعضای هیات علمی

همایون مرادخانی

همایون مرادخانی

همایون مرادخانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی امور فرهنگی 1622092 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تغییرات اجتماعی 1622052 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/03 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
تغییرات فرهنگی 2 1622094 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی آموزش و پرورش 1618015 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/23 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی خانواده 1622021 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/26 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی فرهنگی 1622089 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نظریه های جامعه شناسی پیشرفته 1622086 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 7 نتیجه
از 1