اعضای هیات علمی

جهانگیر کرمی

جهانگیر کرمی

جهانگیر کرمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روانشناسی تجربی 1624062 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روشهای تحلیل آماری در روانشناسی 1624151 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سمینار در مسائل روانشناسی عمومی 1624038 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
پژوهشهای عملی ( انفرادی )-روانشناسی عمومی 1624041 4 02 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/25 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
روانشناسی اجتماعی 1624085 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/31 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
روانشناسی اجتماعی 1624004 2 02 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/29 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
روانشناسی اجتماعی 1624004 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/29 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
روانشناسی اجتماعی پیشرفته 1624064 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/31 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1