اعضای هیات علمی

جلیل کریمی

جلیل کریمی

جلیل کریمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی فرهنگ (تغییرات فرهنگی ومسائل فرهنگی) 1622074 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کار تحقیقی 1622030 4 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کلیات فلسفه علوم اجتماعی 1614178 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/27 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی 1 1622008 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نظریه های جامعه شناسی 1 1622031 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
نظریه های فرهنگی 2 1622105 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
بررسی آثار صاحبنظران جامعه شناسی 1622058 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30 ) 1396/03/25 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
جامعه شناسی ارتباط جمعی 1622023 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/18 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی 2 1622009 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
نظریه های فرهنگی 1 1622085 3 01 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30 ) 1396/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1