اعضای هیات علمی

جمال فتح الهی

جمال فتح الهی

جمال فتح الهی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

سمت : مدیر دفتر ریاست و مشاور رئیس دانشگاه

مقالات
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد ایران 1612035 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد توسعه 1612033 3 01 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی اقتصادی 1612084 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اقتصاد ایران 1612035 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
اقتصاد توسعه 1612033 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه