اعضای هیات علمی

کامران یزدانبخش

کامران یزدانبخش

کامران یزدانبخش    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آسیب شناسی روانی 1 1624111 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
آسیب شناسی روانی 1 1624111 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
پسیکوفیزیولوژی ونوروپسیکولوژی 1624063 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روانشناسی فیزیولوژیک و نوروپسیکولوژی 1624077 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سمینار در مسائل روانشناسی عمومی 1624038 2 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
نظریه های شخصیت 1624059 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روانشناسی شناختی 1624098 2 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/23 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
روانشناسی شناختی 1624098 2 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/23 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
آسیب شناسی روانی 2 1624028 3 02 هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/31 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
آسیب شناسی روانی 2 1624028 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/31 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنگی ایران 1624079 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
پژوهشهای عملی ( انفرادی )-روانشناسی عمومی 1624041 4 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/25 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
روانشناسی بالینی 1624082 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/17 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
مباحث جدید درآسیب شناسی روانی 1624065 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1