اعضای هیات علمی

خدامراد مومنی

خدامراد مومنی

خدامراد مومنی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روانشناسی تحولی2 1624094 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/26 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
روش تحقیق (کمی و کیفی) 1624090 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/04 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
روش تحقیق (کمی و کیفی) 1624090 3 02 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 1 1624129 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/02 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 1 1624129 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/02 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
روش تحقیق در علوم رفتاری 1624148 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی وروان شناسی 1618072 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سمینار در مسائل روانشناسی عمومی 1624038 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
پژوهشهای عملی ( انفرادی )-روانشناسی عمومی 1624041 4 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/25 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
روانشناسی رشد با تاکیر بر کودکان استثنایی 1624088 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30 ) 1396/03/21 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
روانشناسی کودکان استثنایی 1624067 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 15:30 ) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی وروان شناسی 1618072 3 01 هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی وروان شناسی 1618072 3 02 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
روشهای تحقیق در روانشناسی 1624058 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1