اعضای هیات علمی

کیومرث سهیلی

کیومرث سهیلی

کیومرث سهیلی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد انرژی 1612167 3 01 هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اقتصادپولی 1612067 3 01 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اقتصادکلان 1612062 4 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نظریه های پولی پیشرفته 1 1612217 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اقتصاد انرژی 1612167 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
اقتصادپولی 1612067 3 01 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
اقتصاد سنجی 1620060 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
پول و بانکداری 1612016 3 01 هفته های زوج شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/23 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
نظریه های پولی پیشرفته 2 1612218 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1