اعضای هیات علمی

مصطفی اکبری

change-logo

مصطفی اکبری    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روانشناسی فیزیولوژیک 1624091 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
روانشناسی فیزیولوژیک 1624091 2 02 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی اعصاب و غدد 1624089 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی اعصاب و غدد 1624089 2 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
مقدمات روان پزشکی 1618045 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/31 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه