اعضای هیات علمی

محمد علی فرهادی

محمد علی فرهادی

محمد علی فرهادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی پزشکی 1622040 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی 1622036 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/26 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی جهان سوم 1622044 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
کار تحقیقی 1622030 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 1622022 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/17 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
نظریه های جامعه شناسی 2 1622076 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نظریه های جامعه شناسی 2 1622032 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/16 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1