اعضای هیات علمی

محمود مرادی

محمود مرادی

محمود مرادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ساختمان و تجهیزات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی 1616179 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/01 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
نمایه های تخصصی الکترونیکی 1616194 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/23 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
بازاریابی اطلاعات 1616137 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تحقیق مقدماتی در کتابداری و اطلاع رسانی 1616109 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
روش تحقیق مقدماتی در علم اطلاعات و دانش شناسی 1616143 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
روش تحقیق و ماخذشناسی 1620018 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/05 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
روش های باز نمایی اطلاعات 1616129 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ساختمان و تجهیزات کتابخانه 1616100 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/01 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
سمینار تحقیق 1616127 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایه سازی کتاب 1616102 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/26 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
آیین نگارش و ویراستاری علمی 1616147 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
پایگاه داده 1616177 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/31 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
روشها و فنون نمایه سازی و چکیده نویسی 1616181 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مرجع شناسی تخصصی 1616174 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
اقتصاد اطلاعات 1616136 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق 1616126 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق و ماخذشناسی 1620018 3 03 هفته های فرد سه شنبه (12:30 - 14:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/22 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1