اعضای هیات علمی

محسن گل محمدیان

محسن گل محمدیان

محسن گل محمدیان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 2(فعالیتهای مشاوره ای) 1618070 2 03 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کارورزی در مشاوره خانواده وازدواج 1618087 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
مشاوره ازدواج 1618084 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 1618074 3 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تمرین عملی راهنمایی مشاوره 1(فعالیتهای راهنمائی) 1618064 2 03 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
سمینار مسائل خانواده وازدواج 1618086 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
سنجش وارزیابی در مشاوره خانواده وازدواج 1618085 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مشاوره خانواده 1618066 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
نظریه های مشاوره و روان درمانی 1618061 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/29 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
نظریه های مشاوره و روان درمانی 1618061 3 02 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/29 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1