اعضای هیات علمی

سیدمحسن حجت خواه

سیدمحسن حجت خواه

سیدمحسن حجت خواه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه تحقیقاتی 1618007 3 02 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 2(فعالیتهای مشاوره ای) 1618070 2 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 1618076 1 04 هفته های زوج سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 1618076 1 05 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 1618076 1 02 هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 1618076 1 03 هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 1618074 3 03 هفته های زوج دو شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 1618074 3 02 هفته های فرد دو شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آسیب شناسی روانی2 1618035 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
تمرین عملی راهنمایی مشاوره 1(فعالیتهای راهنمائی) 1618064 2 02 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 1618076 1 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
سمینار مسائل راهنمایی ومشاوره در آموزش وپرورش 1618081 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نظریه ها وروشهای مشاوره گروهی 1618075 3 02 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نظریه ها وروشهای مشاوره گروهی 1618075 3 01 هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نظریه ها وروشهای مشاوره گروهی 1618075 3 03 هفته های فرد چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1