اعضای هیات علمی

نادر نادری

نادر نادری

نادر نادری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق در کارآفرینی 1613031 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روش تحقیق در کار آفرینی سازمانی 1613068 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سمینار در کارآفرینی 1613001 2 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی فلسفی نظریه های رفتار سازمانی 1613045 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدیریت تحول، نوآوری و تکنولوژی سازمانی 1613064 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی فلسفی تئوری های مدیریت 1613044 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 1613025 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1