اعضای هیات علمی

صالح رحیمی

صالح رحیمی

صالح رحیمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالات
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی ارتباط شناسی 1616149 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/23 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
آشنایی با مدیریت دانش 1616105 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
طراحی و مدیریت وب کتابخانه هاو مراکز اطلاع رسانی 1616107 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی 1616125 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدیریت دانش سازمانی 1616133 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
فناوری های وب 1616166 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
فناوری های وب 1616166 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
مقدمات پردازش زبان طبیعی 1616156 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
ذخیره و یازیابی اطلاعات 1616130 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
کتابخانه و توسعه پایدار 1616106 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مرجع شناسی علوم اسلامی 1616115 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1