اعضای هیات علمی

محمدتقی سبزه ای

محمدتقی سبزه ای

محمدتقی سبزه ای    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی مسائل اجتماعی ایران 1622104 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
بررسی مسائل اجتماعی ایران 1622038 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/08 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
روش تحقیق عملی 1622034 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روش تحقیق نظری 1622033 3 01 هفته های فرد شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
جامعه سیاسی 1622103 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
جامعه شناسی انقلاب 1622035 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/31 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
جامعه شناسی توسعه 1622024 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/29 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
جامعه شناسی صنعتی 1622020 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/29 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
مسائل فرهنگی 1 1622091 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1