اعضای هیات علمی

مرتضی سحاب خدامرادی

مرتضی سحاب خدامرادی

مرتضی سحاب خدامرادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصادسنجی- 4 واحدی - جبرانی کارشناسی ارشد 1612060 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تجارت بین الملل 1612037 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/26 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
زبان خارجی3 1612021 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/05 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
کلیات علم اقتصاد 1612228 3 02 هفته های زوج یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مالیه بین الملل 1612023 3 01 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/26 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
مدیریت مالی1 1612030 3 01 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/01 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد کلان 1 1612014 4 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/17 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
اقتصاد کلان 2 1612015 4 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/17 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق 1612008 3 01 هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مالیه بین الملل 1612023 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
موضاعات انتخابی 1 1612157 3 03 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1