اعضای هیات علمی

سعید عسگری

سعید عسگری

سعید عسگری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحث اساسی در روانشناسی1 1624115 2 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
مباحث اساسی در روانشناسی1 1624115 2 02 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
روانشناسی عمومی پیشرفته 1624056 3 01 هفته های زوج شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سمینار در مسائل روانشناسی عمومی 1624038 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
روانشناسی دین 1624099 2 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/16 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
روانشناسی دین 1624099 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/16 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
مباحث اساسی در روانشناسی2 1624116 2 02 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
مباحث اساسی در روانشناسی2 1624116 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
پژوهشهای عملی ( انفرادی )-روانشناسی عمومی 1624041 4 05 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/25 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1