اعضای هیات علمی

شهرام فتاحی

شهرام فتاحی

شهرام فتاحی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

افتخارات:

 

قبولی در آزمون دکتری اعزام به خارج سال 1380(جزء 5 نفر اول) و اخذ بورس تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 استاد نمونه آموزشی گروه اقتصاد دانشگاه رازی 1390

 

پژوهشگر برتر گروه اقتصاد دانشگاه رازی 1390

 

 پژوهشگر برتر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی 1391

 

 پژوهشگر برتر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی 1392

 

پژوهشگر برتر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی 1393

 

پژوهشگر برتر دانشگاه رازی 1394

 

پژوهشگر برتر سال 1395

 

پژوهشگر برتر گروه اقتصاد دانشگاه رازی 1396

 

زمینه های مطالعاتی:

اقتصاد سنجی - اقتصاد سنجی مالی

عضو هیات علمی دانشگاه رازی از سال 1376 تا کنون

 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصادسنجی - 3 واحدی- کارشناسی ارشد 1612063 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اقتصادسنجی - 3 واحدی- کارشناسی ارشد 1612063 3 02 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اقتصاد سنجی کاربردی 1612083 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تئوری اقتصاد سنجی(1) 1612109 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اقتصادسنجی - 3 واحدی- کارشناسی ارشد 1612063 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
اقتصاد سنجی کاربردی 1612083 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
تئوری اقتصاد سنجی(2) 1612214 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
سمیناراقتصادسنجی 1612215 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1