اعضای هیات علمی

سید شمس الدین صادقی

سید شمس الدین صادقی

سید شمس الدین صادقی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحولات سیاسی اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی (2) 1614194 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاآغاز دوره قاجاریه 1614192 2 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاآغاز دوره قاجاریه 1614192 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
تحولات سیاسی اجتماعی ایران دوره پهلوی 1614211 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
خلیج فارس و مسایل آن 1614006 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
روابط خارجی ایران با قدرتهای بزرگ از 1320 تا1357 1614105 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سمینار تحولات سیاسی واجتماعی ایران از 1224 تا1357 1614103 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مطالعات منطقه ای 1614119 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تحولات سیاسی اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی (1) 1614190 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/23 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاپایان دوره قاجاریه 1614193 2 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:30 ) 1396/03/22 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاپایان دوره قاجاریه 1614193 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/22 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
جغرافیای سیاسی 1614235 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/04/01 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
جغرافیای سیاسی (تاکید بر جهان اسلام) 1614053 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/04/01 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
خاورمیانه و سیاست بین الملل 1614050 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/04/01 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(اصول و مبانی) 1614191 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/29 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
سمینارتحولات سیاسی خارجی ایران از تاسیس سلسله قارجاریه تا شهریور 1320 1614104 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
سمینار روابط خارجی ایران 1614123 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1