اعضای هیات علمی

محمدشریف کریمی

محمدشریف کریمی

محمدشریف کریمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

سابقه تحصیلی:

مدرک تحصیلی و رشته

دانشگاه

سال اخذ مدرک

فوق دکتری اقتصاد

Lund(Sweden)/Warsaw(Poland)

1392

دکتری اقتصاد

University Putra Malaysia(UPM)

1389

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

علامه طبا طبایی تهران

1378

کارشناسی

دانشگاه مازندران

1375

 

 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد خرد 2 1612013 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصادخرد 1612061 4 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اقتصاد مدیریت 1612018 3 02 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/01 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد مدیریت 1612018 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/01 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد خرد1 1612012 4 03 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/27 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
تجارت بین الملل 1612037 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/20 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
موضاعات انتخابی 1 1612157 3 02 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1