اعضای هیات علمی

طهماسب علی پوریانی

طهماسب علی پوریانی

طهماسب علی پوریانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران(1) 1614179 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/05 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران(3) 1614181 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/23 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
اندیشه سیاسی در غرب(2) 1614183 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی معرفت 1622082 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
روش شناسی در علم سیاست 1614155 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روشهای فهم نظریه های سیاسی در اسلام 1614224 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
کاربردنظریات سیاسی درقرن بیستم 1614092 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اندیشه سیاسی در ایران باستان 1614204 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/27 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران(2) 1614180 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/20 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
اندیشه سیاسی در غرب(1) 1614182 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/18 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران 1614022 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/25 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
فلسفه سیاسی 1614169 2 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/17 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
فلسفه سیاسی 1614169 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/17 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
نظریه های جدید درعلم سیاست 1614087 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1