اعضای هیات علمی

یوسف محمدی فر

یوسف محمدی فر

یوسف محمدی فر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت مالی 1613033 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
بودجه بندی و مدیریت مالی 1613071 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
توسعه محصول جدید 1613011 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 3 نتیجه