رئیس امور عمومی

رئیس امور عمومی دانشکده علوم اجتماعی

سعید مالمیر