نمایشگر یک مطلب

 

واحد مرتبط شماره تماس شیوه ارتباط ساعات تماس
گروه اقتصاد و کارآفرینی 09183342005 صرفا ارسال پیامک واتساپی 12-8و16-14
گروه جامعه شناسی 09183316740 صرفا ارسال پیامک واتساپی 12-8و16-14
گروه روانشناسی 09183392574 صرفا ارسال پیامک واتساپی 12-8و16-14
گروه حسابداری 09302928583 صرفا ارسال پیامک واتساپی 12-8و16-14
گروه علوم سیاسی 09032872035 صرفا ارسال پیامک واتساپی 12-8و16-14
گروه علم اطلاعات 09183580526 صرفا ارسال پیامک واتساپی 12-8و16-14
گروه مشاوره 09364574991 صرفا ارسال پیامک واتساپی 12-8و16-14
کارشناس آموزش دانشکده علوم اجتماعی 09189470238 ارسال پیامک 12-8و16-14
کارشناس آموزش دانشکده اقتصاد 09189264074 صرفا ارسال پیامک واتساپی 12-8و16-14