مدیر آموزش دانشکده علوم اجتماعی

 

ویدا صیفوری

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

 

کارشناس آموزش دانشکده علوم اجتماعی

حسین رضا قاسمی

 محمد صادق توره