مدیر آموزش دانشکده علوم اجتماعی

محمد رضا عباسی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

 

کارشناس آموزش دانشکده علوم اجتماعی

حسین رضا قاسمی

 محمد صادق توره