مدیر آموزش دانشکده علوم اجتماعی


 

      

ویدا صیفوری

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

شرح وظایف رییس اداره آموزش دانشکده

*     هماهنگی با آموزش کل در امور کلی آموزش دانشکده

*      انجام مکاتبات لازم با آموزش کل دانشگاه

*      هماهنگی و همکاری با مدیر گروه ها و ریاست دانشکده جهت ابلاغ اساتید در شروع هر نیمسال تحصیلی .

*      بررسی درخواستها و نیازمندیهای آموزش ودانشکده

*      تهیه آمار دانشجویان- اعضای هیئت علمی

*      اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان

*      انجام و کنترل انتخاب واحد دانشجویان

*      گزارش فعالیت اساتید ودانشجویان و عملکرد آموزشی در پایان هر نیمسال به ریاست و معاون آموزشی دانشکده.

*     جمع آوری، تنظیم و پیگیری قراردادهای حق التدریس اساتید و مربیان حق التدریس جهت ارسال به امور مالی.

*      شرکت در جلسات شورای آموزشی، شورای تحصیلات تکمیلی، شورای اداری

*      تدوین برنامه امتحانی و نظارت و همکاری در برگزاری جلسات.

*      گزارش فعالیت های انجام شده به معاونت آموزشی دانشگاه.

*      تهیه لیست دانشجویان مشروط و اقدامات لازم

*      تکمیل فرمهای مهمان، انتقال و تغییر رشته جهت دانشجویان متقاضی

*      تنظیم برنامه کلاسی و ساعات درس و برقراری نظم در برگزاری کلاسها و کارآموزی ها

*      هماهنگی و مکاتبه با گروههای آموزشی داخل و خارج دانشکده به منظور تامین اساتید مورد نیاز

*      اعلام برنامه کلاسی وامتحانات به دانشجویان و اساتید

*     کنترل تشکیل کلاسهای درسی و حضور و غیاب اساتید ( روزانه و ماهانه)

*      تهیه لیست دانشجویان ممتاز رتبه اول تا سوم

*      اعلام وضعیت دانشجویانی که ترک تحصیل – مشروطی – میهمان – انتقالی به اداره کل آموزش دانشگاه

*      نظارت بر انجام امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان، معرفی به استاد و تشکیل و نگهداری پرونده های تحصیلی، تهیه و تنظیم گزارش های تحصیلی و تهیه لیست و غیره.

*      پیگیری مصوبات شورای آموزشی، شورای تحصیلات تکمیلی و نظارت بر انجام آن

*      تشکیلات جلسات توجیهی آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی برای دانشجویان در بدو ورود

*      پیگیری استفاده هر چه بهتر دانشجویان ممتاز واستعدادهای درخشان از آیین نامه های مربوطه

*      همکاری با تحصیلات تکمیلی در برگزاری امتحان جامع دانشجویان دکتری

*     نظارت بر صدور گواهی های اشتغال به تحصیل دانشجویان

*      انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی و تسویه حساب دانشجویان

                *        انجام سایر امور مربوط

کارشناس آموزش دانشکده علوم اجتماعی

حسین رضا قاسمی

083-34343151

 محمد صادق توره

 

شرح وظایف کارشناس آموزش دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی

شرح وظایف عمومی واختصاصی: 

  -تحویل مدارک ثبت نامی از دانشجویان جدید الورود جهت تشکیل پرونده دانشجویی پس از ثبت نام اینترنتی توسط دانشجو

- ثبت اطلاعات دانشجودر سیستم جامع آموزش .

- استخراج و تهیه اسامی دانشجویان معاف از دروس پیش‌نیاز و اصلاح انتخاب واحد آنها.

- ثبت نام و تشکیل پرونده جهت دانشجویان مهمان یا انتقالی بر اساس مصوبه شورای آموزش دانشگاه و اعلام به آموزش کل.

- ثبت دروس هر نیمسال در سیستم جامع آموزش بر اساس: درس، استاد، زمان و مکان تشکیل کلاس، ظرفیت، اصلاح در صورت لزوم، تفکیک  نیمسال و انتقال به وب جهت انتخاب واحد اینترنی دانشجویان .

تهیه‌ی لیستهای حضور و غیاب و تحویل به اساتید در ابتدای هر کلاس.

کنترل انتخاب واحدهای دانشجویان رشته مربوطه.

 -   تأیید حذف و اضافه دانشجو پس از بررسی در خصوص حداقل و حداکثر مجاز واحدهای انتخابی

تهیه تائیدیه انتخاب واحد و اعلام به دانشجو جهت امضا و تائید نهایی توسط استاد مشاور و آموزش و معاون آموزشی و بایگانی در پرونده دانشجویی.

کنترل حذف و اضافه دانشجویان رشته مربوطه با هماهنگی اساتید مشاور و مدیر گروه مربوطه.

-  اقدامات لازم جهت حذف اضطراری دروس دانشجویان متقاضی مطابق مقررات .

  - برنامه ریزی جهت برگزاری امتحانات پایان ترم و اعلام برنامه امتحانات پایان ترم به دانشجویان، اساتید و ممتحنین.

-   صدور ابلاغ امتحانی اساتید با تائید معاونت آموزشی یا ریاست دانشکده.

-   حضور و غیاب دانشجویان و نظارت بر حسن اجرای آزمونها مطابق مقررات .

-   اعلام اسامی دانشجویان محروم از آزمون درپایان هر نیمسال تحصیلی در برد آموزشی و صدور نامه مربوطه به دانشجو.

تهیه لیست اسامی دانشجویان مشروط در پایان هر نیمسال و ارسال اخطاریه به آنان.

صدور گواهی‌نامه‌ها و معرفی‌نامه‌ها بر اساس درخواست دانشجویان.

تهیه و اعلام اسامی دانشجویان دارای نقص پرونده و جلو گیری از ادامه تحصیل آنها در صورت عدم رفع نقص پس از مهلت قانونی .

بررسی کارنامه دانشجویان در راستای اعلام نتیجه .

-  انجام مکاتبات لازم در خصوص دانشجویان متقاضی مرخصی تحصیلی، مهمانی و انتقالی و... با آموزش کل دانشگاه .

- اعلام اسامی دانشجویان شاهد، ایثار گر، استعداد درخشان و... به آموزش کل دانشگاه.

  - پاسخگوئی به سوالات اساتید و دانشجویان طبق آئین نامه های آموزشی .

  - کنترل اجرای به موقع کلاسها و نظارت بر حضور و غیاب اساتید و دانشجویان.

 - رسیدگی به درخواست دانشجویان و در صورت لزوم ارجاع به شورای آموزشی دانشکده .

  - همکاری در امور ارجاعی از طرف آموزش کل و سایر بخشهای دانشگاه با اعلام نظر معاون آموزشی دانشکده.

  - صدور ابلاغ اساتید در شروع  هرنیمسال و صدور گواهی تدریس اساتید در پایان هر نیمسال پس از اعلام نمره به آموزش دانشکده.

 - اعلام آمار و اسامی دانشجویان فارغ التحصیل به انضمام ارسال پرونده های مربوطه جهت انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی به اداره فارغ التحصیلان.

 -  تحویل تقویم آموزشی(Course Plan)از اساتید به منظور بررسی و نظارت مطالب ارائه شده در کلاس طبق سرفصل اعلام شده توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی .

 -  بایگانی کلیه بخشنامه ها ، دستورالعملها و  مکاتبات وارده و  صادره .

 -  تحویل فرم های حق التدریس به اساتید جهت تکمیل در ابتدای هر نیمسال تحصیلی و دریافت مستندات مربوطه از آنان جهت پرداخت حق التدریس.

- تهیه لیست فعالیت اساتید هر رشته توسط کارشناس مربوطه در پایان هر نیمسال به تفکیک واحد و تحویل آن به مسئول آموزش دانشکده پس از تائید مدیر گروه و معاون آموزشی جهت بررسی حق التدریس

-انجام حضورغیاب کلاسها در شیفت های کاری

- ثبت حضورغیاب کلاسهای تشکیل شده ونشده در سیستم گلستان پس از هر حضورغیاب وثبت آن در دفتر حضورغیاب

- امور محوله در خصوص معرفی اساتید جدید الورود به واحد جذب دانشگاه وتکمیل  وبررسی پروندهای آنها

- تهیه وتنظیم برنامه هفتگی دانشجویان (تمامی گروها آموزشی) ونصب ان در برد آموزشی

- مسول کلاسهای که دارای سیستم دیتا پروژکتور می باشند جهت دروسی که نیاز به سیستم دارند جهت  هماهنگی

- مسول تکثیر برگه های امتحانات در پایان هرترم (راه اندازی  اتاق تکثیر )

- مدیر کانال تلگرامی آموزش دانشکده جهت اطلاع رسانی اطلاعیه های

وامور محوله دیگر ....