نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضاء هیأت علمی

اعضاء هیأت علمی


 

1  دکتر فرزاد ایوانی
2  دکتر فرشد خیر الهی
3  دکتر سید جواد دلاوری
4  دکتر فرهاد شاهویسی
5   مریی احسان رایگان
6  مربی احسان محبی
7  مربی هومن خسروی