نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضاء هیأت علمی روانشناسی

اعضاء هیأت علمی روانشناسی


 

1  دکتر خدا مراد مومنی
2  دکتر سعید عسگری
3  دکتر جهانگیر کرمی
4  دکتر کامران یزدانبخش
5  دکتر آسیه مرادی
6  دکتر پریسا یاسمی نژاد