نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضا هیأت علمی جامعه شناسی

اعضا هیأت علمی جامعه شناسی


 

1  دکتر نادر امیری
2  دکتر محمد تقی سبزه ای
3  دکتر سیاوش قلی پور
4  دکتر محمد علی فرهادی
5  دکتر جلیل کریمی
6  دکتر همایون مراد خانی
7  دکتر وکیل احمدی